PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o
Čs. armády 29
261 01 Příbram IV

Tel.:   318 637 777
Fax:   318 637 777
Mobil: 602 757 777
          776 757 777
e-mail: info@pilny-is.cz
 
geodezie
 • zaměření a vytyčení hranic pozemku
 • zaměření výškopisu a polohopisu pozemku
 • vytyčení prostorové polohy stavby na staveništi
 • geometrický plán stavby
geologie a hydrogeologie
 • kopané nebo vrtané sondy
 • řízení a sledování geologických prací
 • laboratorní zkoušky mechaniky zemin a jejich vyhodnocení
 • laboratorní zkoušky vzorků podzemních vod a jejich vyhodnocení
 • zpracování geologických profilů
radon
 • radonový průzkum staveniště včetně posudku
 • protiradonová opatření
 • kontrolní zkoušky měření radonu po realizaci stavby
 
Copyright © 2007 PILNÝ - INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design by DIRTECHO MEDIA s.r.o.