PILNÝ-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o
Čs. armády 29
261 01 Příbram IV

Tel.:   318 637 777
Fax:   318 637 777
Mobil: 602 757 777
          776 757 777
e-mail: info@pilny-is.cz
 
služby s přípravou realizace stavby
 • seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, s projektovou dokumentací, obsahem smluv a podmínkami stavebního povolení
 • posouzení časových termínů v průběhu výstavby
 • posouzení stavebních a technologických postupů výstavby
 • zajištění vytyčení všech stávajících inženýrských sítí
 • vytyčení hlavních výškových a směrových bodů
služby s předáním a převzetím stavby
 • zajištění odevzdání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby a provedení zápisu do stavebního deníku
 • předání výškových a směrových bodů zhotoviteli stavby vč. vytyčovacího protokolu
 • převzetí a předání výškových a směrových bodů zhotoviteli stavby
služby s realizací stavby
 • koordinace mezi objednatelem, projektantem a zhotovitelem stavební a technologické části v době realizace stavby
 • kontrola dodržování podmínek ze stavebního povolení a schválené PD
 • kontrola vedení stavebního deníku, záznamů účastníků oprávněných provádět zápisy do stavebního deníku
 • kontrola postupu výstavby dle časového harmonogramu
 • informace objednateli o všech závažných okolnostech na stavbě
 • koordinace a svolávání kontrolních dnů stavby
 • kontrola postupu stavebních a montážních prací vč. těch, které budou v dalším technologickém stupni zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a vydání pokynů k odstranění zjištěných vad a nesprávnosti při provádění stavby, zejm. při nedodržování stanovených nebo obvyklých technologických postupů, či provádění stavby v rozporu se stavebním povolením nebo PD
 • odsouhlasení skutečně provedených prací co do rozsahu a objemu, jako podkladu pro fakturaci stavebních prací zhotovitelem díla, jakož i zpracování stanoviska a připomínek k cenovým návrhům na vícepráce, předložených zhotovitelem díla objednateli ke schválení v souvislosti s realizací díla
 • spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby při navrhování opatření na odstranění případných chyb projektové dokumentace
 • evidování prací, které nejsou obsažené v projektové dokumentaci a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby a jejich předložení objednateli
 • spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací
 • provádění kontroly uskladněných dodávek na staveništi
 • podrobná kontrola stavby se zhotovitelem před zahájením přejímacího řízení
 • dokumentování průběhu výstavby
služby s předáním a převzetím stavby
 • organizace přejímacího řízení stavby mezi objednatelem a zhotovitelem
 • vypracování předávacího protokolu
 • kontrola a převzetí potřebných dokladů a atesty od zhotovitele stavební a technologické části, které jsou nezbytné pro kolaudační řízení stavby
 • sepsání vad a nedodělků k přejímacímu řízení stavby
 • zajištění závěrečné kontrolní prohlídky za účasti zástupce stavebního úřadu
 • zajištění vydání kolaudačního souhlasu o povolení užívání stavby
služby po dokončení stavby
 • dohled nad odstraňováním drobných vad a nedodělků z přejímacího řízení
 • kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
 • dohled nad uvolněním pozastávek z konečné faktury
 • zajištění vkladu stavby do katastru nemovitostí
výstupy
 • zápisy z pravidelných kontrolních dnů
 • doklady, atesty a kontrolní listy jednotlivých prací a dodávek
 • pravidelné zprávy o průběhu výstavby a fotodokumentace
 • spolupráce při závěrečném hodnocení stavby a vyúčtování stavby
 • předání veškeré administrativy z průběhu výstavby objednateli
 
Copyright © 2007 PILNÝ - INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design by DIRTECHO MEDIA s.r.o.